Esteu aquí

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local (JGL) està integrada, com a màxim, per un terç de regidors designats lliurement per l'alcalde, que la presideix, i té les funcions que li deleguen el Ple i l'Alcalde. L'extracte dels acords que s'hi adoptin es podrà consultar al portal de transparència.