Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí
 


➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES DE TÈCNIC/A MIG DE GESTIÓ


Descripció de la plaça: convocatòria procés selectiu per a cobrir tres places vacants de tècnic/a mitja/ana de gestió.
Període de presentació d’instàncies: del 31/8/2017 fins el 19/9/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:

 • Tipus de personal: funcionari
 • Denominació: Tècnic mitjà/ana de gestió
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Comeses Especials
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció : concurs-oposició


Requisits principals de la convocatòria:

 1. Tenir més de 16 anys.
 2. Acreditar que s’està en possessió del títol títol de diplomat universitari, equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
 3. Nivell de català exigit : C


Bases de la convocatòria i model sol·licitud: descarregueu els arxius adjuntats

PDF icon bases_tecnic_mig_de_gestio.pdf
PDF icon instancia_tecnic_mig_de_gestio.pdf

S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 


➡️ CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MIG D'INFORMÀTICA


Descripció de la plaça: convocatòria procés selectiu per a cobrir interinament d’una plaça de tècnic/a mig informàtica.
Període de presentació d’instàncies: del 31/08/2017 fins el 19/09/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:
 • Tipus de personal: laboral interí
 • Denominació: Tècnic mitjà/ana d’informàtica
 • Grup : A2
 • Sistema de selecció: concurs-oposició
Requisits principals de la convocatòria:
 1. Tenir més de 16 anys.
 2. Acreditar que s’està en possessió del títol d’enginyer/a tècnic en informàtica o telecomunicacions o diplomatura en informàtica o telecomunicacions o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
 3. Nivell de català exigit : C

Bases de la convocatòria i model sol·licitud: descarregueu els arxius adjuntats:

PDF icon bases_tecnic_mig_informatica.pdf
PDF icon instancia_tecnic_mig_informatica.pdf

S'han de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament, Camí del Mig, 9. Sant Joan Despí.
 

➡️ CONVOCATÒRIA D’UNA PLAÇA DE SERGENT /A DE POLICIA LOCAL


Descripció de la plaça: Convocatòria  procés selectiu  per a cobrir una plaça de sergent/a de policia local. 
Període de presentació d’instàncies: Del  24/08/2017 fins el  13/09/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria 

 • Tipus de personal : funcionari
 • Denominació :sergent/a policia local
 • Grup : C1
 • Sistema de selecció : concurs-oposició

Requisits

 1. Titulació: Tècnic superior corresponent a títols formatius de gra u superior, tècnic especialista corresponent a títols formatius de segon grau o un altre d’equivalent o superior. En cas dels títols equivalents s’hauran de presentar homologats per l’organisme competent.
 2. Nivell B de català
 3. Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari de carrera en la categoria de caporal en alguna de les policies locals de municipis de Catalunya, del cos de Mossos d’Esquadra o en la categoria equivalent de les forces i cossos de seguretat de l’Estat destinat a Catalunya.

PDF icon bases_sergent_v1.pdf
PDF icon model_instancia_sergent_obert.pdf
 


➡️ OFERTA DE TREBALL D’ENGINYER EN PRÀCTIQUES


PDF icon anunci_oferta_de_treball_denginyer_en_practiques.pdf
 

➡️ NOU PLA D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ


Consulteu les bases aquí:

http://www.sjdespi.net/wca/ajuntament/oferta-publica-docupacio/nou-pla-docupacio-lany-2017
 

PDF icon anunci_modificacio_bases_reguladores_segona_convocatoria_pla_ocupacio_2017.pdf
 

➡️ RESULTATS OFERTA BORSA DE TREBALL D’EDUCADOR/A SOCIAL

 

PDF icon anunci_resultats_borsa_treball_educador_a_social.pdf
 


➡️ CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL*

  
*Modificació de les bases i nou termini per a la presentació d'instàncies

  
Descripció de la plaça: Convocatòria procés selectiu  per a cobrir interinament d’una plaça d’enginyer tècnic industrial.
Període de presentació d’instàncies: del  26/8/2017 fins el 14/9/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria

 • Tipus de personal : funcionari interí
 • Denominació: Enginyer/a Tècnic/a, branca enginyeria tècnica
 • Escala: Administració EspecialSubescala: Serveis Tècnics
 • Grup: A2
 • Sistema de selecció : concurs-oposició
 • Tipus de nomenament : nomenament interí.
 • Jornada: 37,5 hores setmanals, segons necessitats del servei

Requisits de la convocatòria

 1. Tenir més de 16 anys.
 2. Acreditar que s’està en possessió del títol d’enginyer tècnic industrial o de títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer tècnic industrial en la especialitat d’electricitat, mecànica o química.
 3. Nivell de català exigit: C


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
 

PDF icon bases_modificades_enginyer_tecnic_industrial.pdf

PDF icon modificacio_convocatoria_interina_duna_placa_denginyer_tecnic_industrial.pdf

Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí
 


➡️ CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE TRES PLACES D’ADMINISTRATIU/VA PER TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

Descripció de la plaça: Convocatòria procés selectiu per a la cobertura de tres places d’administratiu/va per torn de promoció interna.
Període de presentació d’instàncies: Del  17/05/2017 fins el  6/06/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:

 • Tipus de personal : funcionari/a
 • Denominació: Administratiu/va
 • Escala: Administració Especial
 • Grup : C1
 • Sistema de selecció : concurs-oposició per torn de promoció interna.

Requisits de la convocatòria

 1. Titulació: Batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau o un altre equivalent
 2. Ser funcionari/a en actiu i tenir una antiguitat mínima de 2 anys de servei  ininterromput com a funcionari/a de carrera en la categoria d’auxiliar administratiu a l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
 3. Estar en alguna de les situacions administratives següents: servei actiu, serveis especials, servei en comunitats autònomes o serveis en altres administracions.
 4. Nivell C de Català.


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

PDF icon Bases administratiu promoció interna
PDF icon model_instancia_administratiu_va.pdf
PDF icon anunci_llista_de_persones_admeses_i_excloses_administratiu_va.pdf

Lloc de presentació de sol·licituds: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí

 


➡️ PROCÈS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL AMB LA CATEGORIA DE TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Descripció de la plaça: Convocatòria  procés selectiu  per a la constitució d’una borsa de treball de personal amb la categoria de tècnic d’administració general.
Període de presentació d’instàncies: Del  13/5/2017 fins el 1/6/2017 ambdós inclosos.
Detalls de la convocatòria:

 • Tipus de personal: funcionari interí
 • Denominació: Tècnic d’Administració General.
 • Jornada: 37,5 hores setmanals
 • Retribució orientativa: 2.400€ bruts mensuals.

Requisits de la convocatòria

 1. Tenir més de 16 anys.
 2. Acreditar que s’està en possessió de la titulació corresponent al grup de classificació A subgrup A1, amb títol de Llicenciat en Dret, en Ciències Politiques; Econòmiques o Empresarials, Intendent Mercantil o Actuari, o títol Universitari de grau corresponent.
 3. Nivell C de català


Instància normalitzada de la convocatòria a la pàgina web  www.sjdespi.cat i a l’OAC de l’Ajuntament,  Camí del Mig, 9. Sant Joan Despí.

PDF icon bases_tag.pdf
PDF icon llistat_admesos_exclosos_composicio_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves_proces_selectiu_duna_borsa_de_treball_de_tecnic_a_dadministracio_general.pdf

PDF icon anunci_resultat_prova_coneixements_teorics_borsa_tag.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_coneixements_practics_borsa_tag.pdf
PDF icon anunci_resultat_final_tecnic_administracio_general.pdf
 

➡️ CONVOCATÒRIA INTERINA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER SUPERIOR


Descripció de la plaça: Convocatòria  procés selectiu  per a cobrir interinament d’una plaça d’enginyer superior.
Període de presentació d’instàncies: Del  29/04/2017 fins el  18/05/2017 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria:

 • Tipus de personal: funcionari interí
 • Denominació:Enginyer/a
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Serveis Tècnics
 • Grup : A1
 • Sistema de selecció : concurs-oposició
 • Bases de la convocatòria  i model sol·licitud : descarregar  

Requisits de la convocatòria

 1. Tenir més de 16 anys.
 2. Acreditar que s’està en possessió del títol d’Enginyeria Industrial Superior o Graduat en Enginyeria més el Mestratge Universitari d’Enginyeria Industrial d’habilitació o altres Enginyeries amb habilitació tècnica equivalent.
 3. Nivell de català exigit : C


S'ha de presentar les sol·licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.

PDF icon bases_enginyer_superior_2017.pdf
PDF icon model_instancia_enginyer_superior.pdf
PDF icon anunci_llista_dadmesos_i_exclosos_vacant_enginyer_superior.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_catala_convocatoria_enginyer_superior_interi.

PDF icon resultat_prova_de_coneixements_practics_vacant_interina_enginyer_a_superior.pdf

Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament. Camí del Mig, 9. Sant Joan Despí.
 


➡️ OFERTA DE TREBALL D'ENGINYER TÈCNIC EN OBRA PÚBLICA

 

PDF icon anunci_resultats_oferta_etop.pdf
 


➡️ OFERTA DE TREBALL OFICIAL DE MANTENIMENT DE LA BRIGADA DE OBRES I SERVEIS  (BORSA DE TREBALL)


Descripció de la plaça: Oferta de treball d’oficial de manteniment de la brigada de obres i serveis, borsa de treball.

Període de presentació de sol·licituds: Del  3/2/2017 fins el 22/02/2017 (ambdós inclosos)

Requisits:

 1. Tenir més de 16 anys.
 2. Acreditar que s’està en possessió del títol de ESO, FP I o Cicle de Formació Professional de Grau Mitjà.
 3. Nivell de català exigit : A
 4. Permís de conduir classe B

S'ha de presentar les sol.licituds en el model d'instància que se adjunta per a la convocatòria.
 

PDF icon bases_oficial_manteniment_2016.pdf
Microsoft Office document icon model_instancia_oficial_manteniment.doc
PDF icon anunci_llista_admesos_i_exclosos_borsa_de_treball_oficial_de_manteniment1.pdf
PDF icon Anunci llista definitva admesos i exclosos Oficial manteniment
PDF icon anunci_puntuacio_prova_teorica.pdf
PDF icon anunci_realitzacio_prova_practica.pdf
PDF icon anunci_puntuacio_prova_practica_i_citacio_entrevistes.pdf
PDF icon anunci_puntuacio_merits_i_entrevista.pdf
PDF icon anunci_resposta_reclamacio_merits_i_puntuacio_final.pdf
 

Lloc de presentació de sol.licituds: Registre General de l'Ajuntament. Camí del Mig, 9. Sant Joan Despí