Esteu aquí

Oferta pública d'ocupació

OFERTA PUBLICA OCUPACIO

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament de Sant Joan Despí


➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR SOCIOCULTURAL


Descripció de la plaça:

 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir una plaça vacant de tècnic/a auxiliar sociocultural.


Període de presentació d’instàncies:

 • Del 20/02/2020 fins el 10/03/2020 (ambdós inclosos)


Detalls de la convocatòria:

 • Tipus de personal: Funcionari
 • Denominació: Tècnic/a auxiliar sociocultural
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Comeses Especials
 • Grup: C1
 • Sistema de selecció: Concurs-oposició


Requisits de la convocatòria:

a) Tenir més de 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, o un altre d’equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
c) Nivell de català exigit : C

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.


Lloc de presentació de sol·licituds:

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament: a la pàgina web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

PDF icon Bases Tècnic Auxiliar Sociocultural
PDF icon Model instància Tècnic/a Auxiliar Sociocultural
 

 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A MOBILITAT


Descripció del lloc a cobrir :

 • Jornada i horari : 35,5 ( matins i tardes ).
 • Retribució bruta orientativa: 2600 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.

Funcions:

 • Organitzar i facilitar la mobilitat de vehicles , transport públic, bicicletes i vianants al municipi:
 • Gestionar el manteniment i conservació dels diferents elements de la via pública:
 • Planificar, organitzar i gestionar el transport públic urbà i interurbà i de la xarxa ciclista.
 • Elaborar i redactar documents i resolucions tècniques pròpies de l’àmbit de mobilitat i via pública
 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de mobilitat i via pública, tant a nivell intern (Corporació) com a nivell extern (institucions, organismes, empreses, usuaris en general), dins de l'àmbit d'actuació pròpia.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 •  Adoptar mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat.

Període de presentació de sol·licituds:

 

 • Del  31/01/2020  fins al  20/02/2020  (ambdós inclosos)


Requisits:

a) Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari: d’enginyer de camins, canals i ports , graduat en enginyeria civil, enginyer tècnic d’obra pública ( especialitat transport i serveis urbans ) o graduat en enginyeria d’obres públiques ( menció transport i serveis urbans )
c) Nivell de català exigit: C
d) Domini d’eines informàtiques, Autocad, Cost Itec, Oficmàtica.

Mèrits a valorar:

Experiència en la participació i/o redacció de plans de mobilitat urbans.
Experiència en la participació i/o redacció d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
Experiència en la participació i/o redacció de projectes de mobilitat.

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament : Podeu trobar un model en format electrònic que es trobaal web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
  ➡️  OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A AUXILIAR EN INFORMÀTICA

Descripció del lloc a cobrir :

 • Oferta de treball: Tècnic/a auxiliar en informàtica
 • Jornada i horari : 35,5 (Dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, i una tarda de 16:30 a 19:00 a especificar).
 • Retribució bruta orientativa: 2100 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte: Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.


Funcions:

 • Rebre, analitzar i resoldre incidències i peticions de servei.
 • Mantenir informat de l'estat d'incidències/tasques a usuaris i responsables.
 • Oferir servei d'atenció en aplicacions específiques.
 • Registrar totes les anotacions relatives a les incidències ateses i/o resoltes.
 • Detectar i comunicar incidències repetitives i generalitzades.

Període de presentació de sol·licituds:
 • Del  21/01/2020 fins al 3/02/2020 (ambdós inclosos)


Requisits:

 • Tenir més de 16 anys.
 • Titulació: Cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Informàtics i Xarxes.
 • Nivell de català exigit: C
 • Domini d’eines informàtiques.


Mèrits a valorar:

 • Experiència en suport a l'usuari
 • Experiència en Administració Pública


Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament: Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 PDF icon anunci_de_llistat_admesos_exclosos_i_data_convocatoria_prova.pdf

PDF icon anunci_resultats_tecnic_a_auxiliar_en_informatica.pdf
PDF icon anunci_solucio_excercici.pdf
 


 ➡️  OFERTA DE TREBALL DE TÈCNIC/A D’EDUCACIÓ


Descripció del lloc a cobrir:
 • Oferta de treball: Tècnic/a d’educació
 • Jornada i horari : 35,5 ( matins i tardes ).
 • Retribució bruta orientativa: 2400 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : Funcionari/a interí/na en qualsevol supòsit  assenyalat a l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o contractació laboral en qualsevol modalitat.
 • Període de contractació inicial : 12 mesos
Funcions:
 • Suport en l’elaboració dels plec tècnic del contracte de prestació dels serveis d’atenció educativa de la xarxa municipal d’escoles bressol. Suport en la valoració de les ofertes i seguiment de la contracta
 • Elaboració del procediment de matriculació de les escoles bressol municipals i contractació de l’empresa per fer-ho i gestió del procés de matriculació
 • Elaboració de propostes de preus de la quota d’escolarització
 • Coordinació de les jornades de portes obertes
 • Gestionar les necessitats de manteniment dels edificis de les escoles bressol municipals
 • Control pressupostari de l’escoles bressol municipal
 • Tramitar i fer el seguiment del personal que fa pràctiques a les escoles bressol municipals.
 • Gestió dels premis excel·lència als bons resultats acadèmics
 • Gestionar la setmana de la ciència
 • Gestionar els programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al treball.
 • Gestionar els programes de transició escola- treball
 • Qualsevol altre funció anàloga o similar que li pugui ser assignada.

Període de presentació de sol·licituds:
 • Del 16/01/2020  fins al 29/01/2020  (ambdós inclosos)
Requisits:
 • Tenir més de 16 anys.
 • Titulació: Graduat/ada en pedagogia, psicologia, mestre.
 • Nivell de català exigit: C
 • Domini d’eines informàtiques, word, excel, windows, internet.
Mèrits a valorar:
 • Experiència demostrable en gestió de programes de formació i/o educatius
 • Experiència en gestió de recursos públics
 • Experiència en Administració Pública

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament: Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

PDF icon anunci_llistat_admesos_exclosos_i_data_convocatoria_prova.pdf 
PDF icon anunci_llista_definitiva_persones_admeses_i_excloses.pdf
PDF icon anunci_resultat_prova_i_data_convocatoria_entrevista.pdf
PDF icon anunci_resultat_final.pdf
 
 


 ➡️  CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE SET PLACES DE TÈCNIC/A AUXILIAR DE BIBLIOTECA


Descripció de la plaça
 
 • Convocatòria procés selectiu per a cobrir set places vacants de tècnic/a auxiliar de biblioteca .
Període de presentació d’instàncies
 
 • Del  8/11/2019 fins el 27/11/2019 (ambdós inclosos)
Detalls de la convocatòria
 
 • Tipus de personal: funcionari
 • Denominació: Tècnic/a auxiliar de biblioteca
 • Escala: Administració Especial
 • Subescala: Comeses Especials
 • Grup: C1
 • Sistema de selecció: concurs-oposició
Requisits de la convocatòria

a) Tenir més de 16 anys i  no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.
b) Acreditar que s’està en possessió del títol de batxillerat, tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic especialista corresponent a formació professional de segon grau, o un altre d’equivalent o superior o estar en condicions d’obtenir-lo dins el termini de presentació de sol·licituds.
c) Nivell de català exigit : C

S'han de presentar les sol·licituds en el model normalitzat d'instància que s’adjunta per a la convocatòria.

Lloc de presentació de sol·licituds
 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament: a la pàgina web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.

PDF icon model_instancia_tecnic_a_auxiliar_biblioteca.pdf
PDF icon bases_tec_auxiliar_biblioteca.pdf

EDICTE, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí de modificació de les bases delprocés selectiu per proveir 7 places de tècnic/a auxiliar de biblioteca.
PDF icon edicte_modificacio_bases_biblioteca.pdf


PDF icon anunci_de_llista_dadmesos_i_exclosos_composicio_tribunal_i_data_dinici_de_les_proves.pdf
PDF icon anunci_llistat_definitiva_persones_admeses_i_excloses_1.pdf

PDF icon anunci_resultats_prova_de_catala.pdf
PDF icon anunci_resultats_exercici_prova_teorica_i_data_propera_prova.pdf

PDF icon ANUNCI RESULTATS PROVA PRÀCTICA PRESENTACIÓ MÈRITS I DATA ENTREVISTES
PDF icon anunci_puntuacio_final.pdf
 
 

 ➡️ OFERTA DE TREBALL EN PRÀCTIQUES DE TÈCNIC/A DE MEDI AMBIENT


Descripció del lloc a cobrir:

 • Oferta de treball: Tècnic/a de medi ambient
 • Jornada i horari : Dilluns a divendres de 8:30 a les 14:30 hores, i una tarda de 16:30 a 19:00 a especificar.
 • Retribució bruta orientativa: 1300 €/ mensuals
 • Data d’incorporació: El més aviat possible
 • Tipus de contracte : En pràctiques
 • Període de contractació inicial : 6 mesos

Funcions:

 • Dissenyar i impulsar accions d’educació i sensibilització en el coneixement i respecte al medi ambient.
 • Emetre informes i treballs d’ordre tècnic, en relació a problemes generals i concrets d’usos i normativa aplicable, i de proposta de modificació d’aquesta normativa.
 • Elaborar plans i programes de protecció i conservació del medi natural i redactar la documentació tècnica necessària per a dur a terme les actuacions proposades.
 • Assessorar i donar suport tècnic en matèria de planificació, diagnosi i control ambiental.


Període de presentació de sol·licituds:

 • Del  14/10/2019 fins al 25/10/2019 (ambdós inclosos)

Requisits:

a)Tenir més de 16 anys.
b) Títol universitari en l’àmbit de les Ciències ambientals o Biologia, obtingut en el termini màxim de cinc anys abans de la data de contractació. En casos de persones discapacitades, el període pot ser de set anys.
c) Nivell de català exigit: C

Presentació de sol·licituds:

S’ha de presentar les sol·licituds amb el model d’instància genèrica. Juntament amb la instància caldrà aportar el currículum.

 • Presencialment: Registre General de l'Ajuntament C/ Camí del Mig, 9 Sant Joan Despí.
 • Telemàticament: Podeu trobar un model en format electrònic que es troba al web municipal, a l’apartat de Seu electrònica, dins de Tràmits on line.
 
PDF icon llista_de_persones_admeses_excloses_hores_entrevistes_.pdf
PDF icon anunci_resultats_preseleccio.pdf
PDF icon anunci_convocatoria_segona_fase.pdf
PDF icon anunci_resultats_finals.pdf