Esteu aquí

Junta de Govern Local

dimecres 6/3/2019 9:30h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  1. Proposta de donar-se per assabentada del compliment dels requisits previstos a l’article 226 del TRLCSP i a la clàusula 42ª del plec de clàusules administratives particulars, en relació amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 23.03.2018, d’autorització de la cessió de la titularitat de la concessió que té per objecte l’ús privatiu de l’espai destinat a l’activitat de cafeteria restaurant del Centre Cultural Mercè Rodoreda i de data efectiva del canvi de titularitat.
  2. Proposta d’adjudicació directa dels drets de les parades dels mercats municipals declarades desertes en el procediment CO2018020PATR (LOT D: Magatzem núm. 8 Mercat Les Planes)
  3. Proposta d’aprovació de l’expedient de la concessió de l’ús privatiu de diverses parades dels mercats municipals del Barri Centre i de Les Planes.
  4. Proposta d’aprovació de l’expedient de la concessió de l’ús privatiu del domini públic destinat a l’activitat de bar cafeteria del Centre Miquel Martí i Pol.
  5. Proposta d’aprovació de l’expedient de la concessió de l’ús privatiu del domini públic destinat a l’activitat de bar en les piscines Fontsanta.