Esteu aquí

Junta de Govern Local

dilluns 18/3/2019 18:00h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.

ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  1. Donar compte del compliment adequat del requeriment realitzat per la Junta de Govern en sessió de 21.01.2019 a Club Residencial Metropolitan House SL, adjudicatària del procediment obert convocat per a l’adjudicació del proindivís de la parcel•la 8B de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel•lació de la modificació puntual del PGM en l'entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona i proposta d’estimar la petició de l’adjudicatària d’optar per la fórmula de pagament al comptat deixant sense efecte la proposta de pagament ajornat manifestada en la seva proposició.
  2. Acord relatiu a la posposició de condicions resolutòries relatives a l’expedient CO2018001 PATR de transmissió del 79,47136 % sobre la finca 8b de projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del PGM en el entorno de la Ciutat Esportiva del FCB.
  3. Proposta d’acceptació de la renúncia de l’empresa ZIPCAR CARSHARING SAU al contracte que té per objecte l’adjudicació de la concessió de l'ús privatiu del domini públic consistent en la reserva de places d'estacionament al municipi de Sant Joan Despí destinades a serveis de cotxe de flota compartida.