Esteu aquí

Junta de Govern Local

dimecres 17/4/2019 12:30h - Ajuntament

Sala de Plens de l'Ajuntament

Sessió ordinària de la Junta de Govern en la que s'examinaran i, si procedeix s'aprovaran, els assumptes de l'ordre del dia.


ASSUMPTES DELEGATS PEL PLE MUNICIPAL A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL (SESSIÓ PÚBLICA)

  1. Proposta de declarar deserta la convocatòria per a l’adjudicació mitjançant procediment obert dels drets de concessió administrativa de diverses parades dels mercats municipals del Barri Centre i Barri de Les Planes, a Sant Joan Despí.
  2. Proposta de reconeixement de crèdits de l’exercici 2018 núm. 01/2019.