Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 25/10/2018 20:00h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal del mes d'octubre

PART RESOLUTIVA

1. Aprovació acta anterior de 27 de setembre de 2018
2. . Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia. 

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.
 
3. Dictamen d’aprovació de la modificació del contracte que té per objecte la prestació dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari de la xarxa municipal d’escoles bressol de Sant Joan Despí, amb la finalitat d’adequar l’oferta de places a la demanda resultant del procés de matriculació per al curs 2018/2019.
4. Dictamen d’aprovació de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional públic a l’avinguda de la Generalitat, s/n, de Torreblanca, d’equipaments comunitaris i dotacionals de nova creació de caràcter local, clau 7b, a clau 10 hp-g/j, sistema d’habitatge dotacional, al terme municipal de Sant Joan Despí.
5. Dictamen d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2019.
6. Dictamen de designació dels 2 dies festius addicionals d’obertura comercial a Sant Joan Despí per a l’any 2019. 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS
 
7. Dictamen de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, mitjançant un nou text estatutari. 

8.Precs i preguntes.