Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple municipal

dijous 25/7/2019 8:15h - Ajuntament

Sala de Plens

Ajuntament Sant Joan Despí.
Camí del Mig, 9
 

Sessió ordinària del Ple municipal del mes de juliol


ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTIVA
1. Aprovació actes anteriors de les sessions extraordinàries de 15 de juny i 10 de juliol de 2019.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

3. Dictamen per donar per verificat el Text Refós del Pla de Millora Urbana d’ordenació d’activitats i usos en la parcel·la del carrer Les Planes 1 i el carrer de la Indústria 2b.
4. Dictamen per donar per verificat el Text Refós de l Pla de Millora Urbana del polígon PA9, de la modificació del Pla General Metropolità delimitat per l’Avinguda Barcelona, carrer Fontsanta i carrer dels Frares.
5. Dictamen per donar per verificat el Text Refós del Pla de Millora Urbana del polígon PA2, de la modificació del Pla General Metropolità delimitat per l’Avinguda Barcelona, carrer Fontsanta i carrer dels Frares.
6. Dictamen d’aprovació provisional de la modificació del Catàleg i Pla especial de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic de Sant Joan Despí, i l’actualització de la fitxa P.31 de la masia de Can Felip.
7. Dictamen d’aprovació d’expedient de modificació de crèdit. Suplement de crèdit en el Capítol 1 del pressupost general.
8. Dictamen d’aprovació de modificació de crèdit. Suplement de crèdit per amortització de deute.
9. Dictamen d’aprovació del Pla de control financer de 2019.

ÀREA DE GOVERNANÇA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

10. Dictamen d’aprovació de les festes locals 2020 al municipi de Sant Joan Despí.
11. Dictamen d’aprovació de l’increment de les retribucions dels empleats i empleades de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

PART DE CONTROL

12. Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía sobre la realització d’un pla de sonorització dels semàfors.
13. Moció conjunta presentada pels grups municipals de Junts per Sant Joan Despí, Podemos, C’s i ERC-AM sobre la participació dels representants municipals en la vida pública de Sant Joan Despí.


14. Precs i preguntes.