Esteu aquí

Sessió ordinària del Ple Municipal

divendres 22/12/2017 10:00h - Ajuntament

Sala de Plens
Sessió ordinària del mes de desembre de 2017. Es trasllada al dia 22 de desembre de 2017 a les 10 hores, la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que correspondria al dia 21 de desembre de 2017.
 

ORDRE DEL DIA


PART RESOLUTIVA
1. Aprovació acta anterior de 23 de novembre de 2017.
2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia.

ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS.
3. Dictamen aprovació Pressupost General 2018.
4. Dictamen d’aprovació de la plantilla de personal municipal exercici 2018.
5. Dictamen d’aprovació de relació de llocs de treball exercici 2018.
6. Dictamen d’aprovació de la modificació del contracte dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari o accessori de la xarxa municipal d’escoles bressols de Sant Joan Despí, consistent en incrementar en una aula l’oferta del servei.
7. Dictamen de desistiment del procediment obert convocat per l’alineació del proindivís de la parcel·la 8b de l’ajuntament de Sant Joan Despí, del projecte de reparcel·lació de la modificació puntual del P.G.M. en l’entorn de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona i delegació en la Junta de Govern Local de les competències relatives a l’aprovació i tramitació de l’expedient per a la nova licitació i adjudicació del contracte.
8. Dictamen d’aprovació de l’esborrany del conveni per a la cessió anticipada a l’Ajuntament de Sant Joan Despí de terrenys qualificats de sistema viari bàsic (5) pel pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l’àmbit del Baix Llobregat (ARE Can Crexells), del terme municipal de Sant Joan Despí.
9. Dictamen d’aprovació de l’addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2018 relatiu a l’Oficina d’Habitatge.
10. Dictamen d’aprovació de l’addenda de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2018 relatiu al programa de mediació per al lloguer social.
11. Dictamen d’aprovació de la modificació de l’ordenança de transparència i administració electrònica de Sant Joan Despí.

PART DE CONTROL
12. Precs i preguntes