Esteu aquí

Contractes, convenis i subvencions

Contractes

L’article 333 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant TRLCSP), aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix, amb caràcter general, l’obligació dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques i de la resta d’entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, de comunicar al Registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció.

Pots accedir a l’informe de contractes adjudicats segons el procediment aquí

 

Convenis de col·laboració

En aquest apartat podreu consultar els convenis de col.laboració signats per l'Ajuntament de Sant Joan Despí. Aquí hi són tots

 

Convocatòries de subvencions i ajuts

Hi ha prevista alguna convocatòria de subvencions i/o ajuts públics? Aquí hi pots trobar la relació actualitzada i les condicions per ser-ne beneficiari

La llei 38/2003 general de subvencions estableix en el seu article 8 la necessitat de disposar d'un pla estratègic en matèria de subvencions. A continuació pots consultar el pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Sant Joan Despí per al periode 2017-2019.

PDF icon pla_estrategic_de_subvencions.pdf

 

Subvencions atorgades

Vols saber quantes i quines subvencions ha atorgat l'ens? Pots veure a qui i a què s'han destinat. Aquí hi són totes

A més, tota la informació relativa a la sol.licitud, justificació i atorgament de subvencions a entitats locals es troba disponible també a Despientitats

 

Noticies de Contractes, convenis i subvencions