Esteu aquí

Crònica del Ple: Sessió ordinària del mes de setembre de 2020

29/09/2020 - Ajuntament

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan Despí, celebrat el dimarts 29 de setembre de 2020 en sessió ordinària per via telemàtica, va començar amb l'aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior i amb la lectura de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local. Tot seguit, els grups municipals de Junts per Sant Joan Despí (JxSJD), Podemos, Sant Joan Despí en Comú (SJDEnComú), Ciutadans (Cs), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), van debatre diferents propostes i dictàmens.  

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Territori, Espai Públic, Medi Ambient i Hisenda, el Ple va aprovar per unanimitat el dictamen d’aprovació provisional assignació categoria fiscal vies públiques del municipi de nova creació o reurbanització; el dictamen d’aprovació del document de compromís previ mutu acord expropiatori que té per objecte establir els paràmetres que han de regir la ulterior adquisició per part de l’Ajuntament, en el marc d’un mutu acord expropiatori, dels béns i drets d'ISP i LRC inclosos en el PA-4N de la MPPGM-2020; la modificació de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions extraordinàries per als desplaçaments en transport públic i per a la mobilitat sostenible per a joves (fins a 25 anys) que cursin estudis superiors el curs 2020-2021 emmarcades dins del Pla Reiniciem Sant Joan Despí, i les bases reguladores i convocatòria per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per promoure activitats en el sector comercial i de serveis i el suport a les empreses per a la contractació de persones desocupades del municipi fomentant la presència de la dona a l’àmbit de l’emprenedoria i la implementació de plans d’igualtat en l’any 2020. També es va donar compte al Ple de l’estabilitat pressupostària del segon trimestre de 2020.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Governança i Desenvolupament local, per unanimitat de tots els grups municipals, el Ple va aprovar l'expedient i convocatòria adjudicació de contracte de Subministrament, en règim d'arrendament tecnològic amb opció de compra, dels sistemes d'informació i els serveis associats de l'Ajuntament de Sant Joan Despí; el dictamen d’aprovació dels dos festius addicionals d’obertura comercial permesa a Sant Joan Despí per al 2021 d’acord amb la Llei 18/2017, d'11 d’agost, i la ratificació de la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de delegació de la competència sancionadora per la comissió d’infraccions lleus per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la COVID-19 i acceptació de la delegació.

En l'àmbit relatiu a l'Àrea de Serveis a les Persones, tots els grups municipals van donar suport a la declaració Institucional de les ciutats defensores dels drets humans 2020. També es va aprovar la declaració institucional per a l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Joan Despí a la Xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució i la declaració del Moviment democràtic de dones i de la xarxa de municipis lliures de tracta en el marc del Dia mundial contra el Tràfic de persones, amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, Cs i PSC i l'abstenció de SJDEnComú i ERC.

En l'apartat de control, el Ple va aprovar la moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana per la posada en marxa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, ERC i PSC i el vot en contra de Cs, i la moció presentada pel grup municipal del PSC i de Sant Joan Despí En Comú en contra de les ocupacions delictives d’habitatges, amb els vots a favor de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, Cs i PSC i el vot en contra d'ERC. Per la seva banda, va quedar rebutjada la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per l'elaboració d’un pla municipal en contra de l’ocupació il·legal d'habitatges, que va obtenir el suport de Cs i el vot en contra de JxSJD, Podemos, SJDEnComú, ERC i PSC.

Per via d'urgència, es va debatre la moció presentada pels grups municipals JxSJD i ERC de rebuig a la decisió del Tribunal Suprem d'inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya, que va ser rebutjada, amb els suports de JxSJD i ERC, l'abstenció de SJDEnComú i els vots negatius de Podemos, Cs i PSC.

En l'apartat de Precs i preguntes, ERC va preguntar per la situació de la UE Sant Joan Despí; per la senyalització de les mesures de prevenció de la COVID-19 als accessos als centres educatius; per la jornada de neteja de l'entorn del riu, i per la celebració del Dia del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH). Per la seva banda, Podemos va preguntar per l'impacte de la COVID-19 a la Residència Sophos i pel Pla d'Actuació Municipal.

Com és costum, malauradament, la sessió va finalitzar amb la lectura del nom de les dones assassinades al darrer mes a l'Estat, víctimes de violència masclista.